Условията за ползване и Политика за защита на личните данни

Условията за ползване и Политика за защита на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБ САЙТ
1. Настоящите общи условия уреждат отношенията между „ВИКИ СЪРВИСИС" EООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. „Княгиня Мария Луйза“, № 37 и адрес за кореспорденция гр. София 1700, бул. „Акад. Стефана Младенов” № 90 и всяко лице, което посещава страниците на уеб сайта www.viki-services.bg, наричано по-долу за краткост „потребител”), във връзка с ползване на информацията и услугите (наричани по-долу за краткост „услугите”), предоставяни чрез този интернет уеб сайт.
2. Осъществявайки достъп до уеб сайта на „ВИКИ СЪРВИСИС" EООД, Вие трябва да приемете условията, изложени по-долу. В противен случай нямате право да използвате тези страници. С преминаването през която и да е хипервръзка на страниците, Вие декларирате, че сте запознати, приемате и се задължавате да спазвате настоящите Общи условия. „ВИКИ СЪРВИСИС" EООД си запазва правото да променя тези условия по всяко време и без предварително известие.
3. Съдържанието на уеб страниците на „ВИКИ СЪРВИСИС" EООД е със защитени авторски права. Всички права, дори и които не са изрично упоменати тук, са запазени. Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание в каквато и да е форма, без предварителното писмено съгласие на „ВИКИ СЪРВИСИС" EООД, освен в случаите, когато това не противоречи на изложените тук условия. Посетителят има право да разглежда и копира информацията в този уеб сайт, както и да отпечатва извадки от тези страници само за своя лична употреба. Позволено е използването на този сайт и на съдържанието в него за лични, нетърговски цели. Разрешава се огласяването на съобщенията за пресата и на други документи, класифицирани като публични, в средствата за масова информация, ако е цитиран източникът. Не са позволени никакви промени, размножаване, дистрибуция, директен пренос, показване, представяне, репродукция, публикуване, упълномощаване или продаване на информация, собственост на „ВИКИ СЪРВИСИС" EООД и този уеб сайт.
4. Ползването на услуги чрез уеб страниците е безплатно за потребителите. Ако за ползване на услуга по тези правила е необходимо, потребителят на уеб сайта да ползва платени услуги, той заплаща тези услуги.
5. Този сайт и неговото съдържание се публикуват за удобство на потребителя. „ВИКИ СЪРВИСИС" EООД не гарантира, че уеб страниците не съдържат грешки и че достъпът до тях е непрекъсваем. „ВИКИ СЪРВИСИС" EООД си запазва правото да редактира страниците си и да прекратява достъпа до тях по всяко време. „ВИКИ СЪРВИСИС" EООД се задължава да вземе всички разумни мерки с цел да публикува сигурна и качествена информация в страниците си, но следва да предупредим всички потребители на сайта, че грешки и пропуски, както и закъснения в обновяването на данните могат да се появят в сайта и за тях „ВИКИ СЪРВИСИС" EООД не носи отговорност.
6. В рамките на позволеното от закона „ВИКИ СЪРВИСИС" EООД не дава никакви гаранции от какъвто и да е вид, преки или косвени, включващи, но не ограничени до гаранции за правата или тяхната ненарушимост, както и косвени гаранции за комерсиалност или пригодност за определена цел, във връзка с достъпността, акуратността, надеждността или съдържанието на тези страници. „ВИКИ СЪРВИСИС" EООД не е отговорен за каквито и да било преки, косвени, случайни, специални или предизвикани щети или загуби или за прекъсване на деловата дейност, причинени от употребата на тази услуга, дори ако „ВИКИ СЪРВИСИС" EООД е било предупредено за вероятността за такива вреди.
7. „ВИКИ СЪРВИСИС" EООД притежава авторските права върху този уеб сайт. „ВИКИ СЪРВИСИС" EООД е автор на всички материали в сайта, освен ако друго не е упоменато. Всички текстове или части от текст, както и изображения в този сайт са притежание на „ВИКИ СЪРВИСИС" EООД и са защитени от Закона за авторското право и сродните му права. Потребителят не може да копира и използва информация от сайта за комерсиални цели без знанието и писменото разрешение на „ВИКИ СЪРВИСИС" EООД. Всички права са запазени. При използването на материали от интернет страниците на уеб сайта, потребителят се задължава изцяло да се придържат към тук утвърдените ограничения и условия, ако с договор не е уговорено друго. Копирането по тази точка на материал - текст, графика, изображение, снимки, лого и др. от този сайт ще бъде преследвано с пълната сила на закона.
8. При ползването на този сайт, потребителят се задължава да не използва данните и информацията, снимковия материал, както и който и да е от останалите материали, собственост на „ВИКИ СЪРВИСИС" EООД за забранени от закона или несъвместими с тези условия действия и цели. Изпращайки материали до сървъра на „ВИКИ СЪРВИСИС" EООД, чрез e-mail или през уеб страницата, Вие приемате следните условия:
а) Материалите не трябва да съдържат нищо, което е извън рамките на закона или по някакъв начин е неподходящо за публикуване;
б) Приемате условието да не предприемате действия срещу „ВИКИ СЪРВИСИС" EООД във връзка с материал, който сте предоставили, и да ни освободите от отговорност, ако трета страна предприеме действия срещу нас във връзка с материал, който сте предоставили. „ВИКИ СЪРВИСИС" EООД може по всяко време, по свое усмотрение да премахне всеки материал, изпратен от потребители.Логото на „ВИКИ СЪРВИСИС" EООД, марките, собственост на „ВИКИ СЪРВИСИС" EООД са търговски марки с притежател „ВИКИ СЪРВИСИС" EООД. Споменатите в този сайт имена на продукти или компании могат да са търговски марки или търговски имена. Вашият достъп до този сайт не трябва да бъде тълкуван като произтичащо от това по подразбиране, от юридически акт или по друг начин предоставяне на лиценз или право за ползване на която и да е марка. Всяко неразрешено използване или злоупотреба с тези търговски марки е изрично забранено и съставлява нарушаване на нормативната уредба за търговските марки, авторските права другите права на интелектуална собственост или законите за нелоялната конкуренция.
9. „ВИКИ СЪРВИСИС" EООД има право да прекрати едностранно и без предизвестие достъпа до предоставените услуги, ако потребителят с действията си накърнява доброто име на „ВИКИ СЪРВИСИС" EООД, нарушава действащото законодателство в Република България, международните актове или застрашава работоспособността на програмните и технически средства, чрез които се предоставят услугите, включително и на други оператори и доставчици.
10. „ВИКИ СЪРВИСИС" EООД не носи отговорност:в случай че при нарушения на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на други оператори в Интернет, потребител не може да ползва частично или напълно възможностите на предоставените услуги; при загуби, пропуснати ползи и други щети, причинени на потребителя в резултат от ползване на Услугите от негова страна, както и за невъзможността да се ползват услугите; за неспособност на потребителя да ползва всяка една отделна Услуга;при претенции от трети лица срещу потребителя, свързани с ползването на услугите;за разпространение на съобщения, с нецензурни или обидни текстове и/или изображения, на религиозна, верска или политическа основа. В случай, че са налице неправомерни действия в тази връзка, „ВИКИ СЪРВИСИС" EООД има право да използва всички технологични и законови мерки за откриване на нарушителите и осведомяване на компетентните органи.
11. Единствено потребител, приел настоящите общи условия, може да ползва услугите по тези общи условия. 12. За всички неуредени в тези общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.


ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
 
1. „ВИКИ СЪРВИСИС" EООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 103855240. Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Княгиня Мария Луйза“, № 37 и адрес за кореспорденция гр. София 1700, бул. „Акад. Стефана Младенов” № 90; e-mail: office@viki-services.bg; интернет страница: www.viki-services.bg
2. Личните данни на физическите лица се обработват за целите на:
а) реализиране на права и интереси на  „ВИКИ СЪРВИСИС" EООД, които имат обосновано преимущество пред интересите на физическите лица;
б) изпращане на информационен бюлетин по имейл; отправяне на предложения по телефон, поща или друг директен начин, за участие в организирани от  „ВИКИ СЪРВИСИС" EООД промоции, игри и други маркетингови активности на стоки и услуги, предлагани от „ВИКИ СЪРВИСИС" EООД, както и за извършване на проучвания относно предлагани и/или ползвани стоки и услуги (директен маркетинг);
3. „ВИКИ СЪРВИСИС" EООД обработва следните лични данни и категории лични данни:
а) име и фамилия ;
б) данни за контакт- електронна поща;
4. Обработването на личните данни се извършва на основание:
а) сключен договор с „ВИКИ СЪРВИСИС" EООД или чрез „ВИКИ СЪРВИСИС" EООД - с трети лица, с които дружеството има сключен договор, по който физическото лице е страна, вкл. за действия, предхождащи и обуславящи сключването на договор и предприети по искане на лицето; или
б) предоставено съгласие на физическото лице, или
в) реализиране на права и интереси на „ВИКИ СЪРВИСИС" EООД, които имат обосновано преимущество пред интересите на физическите лица;
г) изпълнение на законови задължения на „ВИКИ СЪРВИСИС" EООД.
5. Личните данни, събирани и обработвани от „ВИКИ СЪРВИСИС" EООД, могат да бъдат предоставяни на следните категории получатели на лични данни:
а) лица, на които са възложени действия по изработване, печатане, комплектоване, доставка (вкл. чрез смс съобщения или по електронен път) на писмена кореспонденция и/или информационни материали на „ВИКИ СЪРВИСИС" EООД;
б) лица, с които „ВИКИ СЪРВИСИС" EООД е сключило договор за съвместно създаване и обслужване на продукти и услуги.
в) лица, на които е възложено по силата на договор с „ВИКИ СЪРВИСИС" EООД да й оказват съдействие във връзка с обслужването и събирането на вземанията й;

г) външни контактни центрове;
д) лица, на които във връзка с обработването за посочените в т. б) цели, „ВИКИ СЪРВИСИС" EООД е възложило обработването на личните данни по организационни причини, различни от посочените по-горе, например поддръжка на системите на дружеството; достъп до работни обекти на дружеството и др.;
е) органи, институции и лица, на които „ВИКИ СЪРВИСИС" EООД е длъжна да предостави лични данни по силата на специална законова разпоредба.
6. Предоставянето на личните данни е доброволно – то е необходимо за получаване на информационен бюлетин от „ВИКИ СЪРВИСИС" EООД или за участие в промоции, игри и други рекламни активности на стоки и услуги. В случай че данните не бъдат предоставени, „ВИКИ СЪРВИСИС" EООД няма да бъде в състояние да добави физическото лице към получателите, участниците в активностите на дружеството;
7.1. Физическите лица имат право на достъп, право да поискат коригиране, изтриване или ограничаване обработването на отнасящите се до тях и обработвани от „ВИКИ СЪРВИСИС" EООД лични данни на посочения по-долу електронен адрес или в случаите на записали се абонати за получаване на инфобюблетин, чрез автоматизирана форма за отписване, която се съдържа във всеки изпратен от дружеството информационен имейл.
7.2. Физическите лица имат право да получат данните си от „ВИКИ СЪРВИСИС" EООД във вида и по начина, определени в закона, и да ги прехвърлят на друг администратор. Физическите лица имат право да поискат от „ВИКИ СЪРВИСИС" EООД пряко да прехвърли данните им на друг администратор, когато това е технически осъществимо.
7.3. Лицата, чиито лични данни се обработват, могат по всяко време да възразят срещу обработването на данните им, когато се обработват на основание реализиране на права и интереси на „ВИКИ СЪРВИСИС" EООД, които имат обосновано преимущество пред интересите на физическите лица.
Оттеглянето на дадените съгласия не засяга законосъобразността на обработването на личните данни преди оттеглянето. Въпреки оттеглено съгласие, личните данни могат да бъдат обработвани от „ВИКИ СЪРВИСИС" EООД, ако е налице друго от посочените в т. 4 основания за обработване на данните.
8. Физическите лица могат да упражнят правото си на жалба до Комисията за защита на личните данни, която е надзорен орган в областта на защитата на лични данни.
Комисия за защита на личните данни:
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02/91-53-518
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg
9. „ВИКИ СЪРВИСИС" EООД съхранява събраните лични данни в следните срокове:
а) когато данните се обработват на основание сключен договор - за срок от 5 (пет) години, считано от датата на прекратяване на договора.
б) когато данните се обработват на основание получено съгласие - до оттегляне на съгласието.
в) когато данните се обработват за защита на реализиране на права и интереси на „ВИКИ СЪРВИСИС" EООД, които имат обосновано преимущество пред интересите на физическите лица – до погасяване на правото и/или отпадане на интереса.
След изтичане на посочените срокове, ако не е налице друго основание за обработване на данните, те ще бъдат изтрити.
Актуалната информация относно обработването на лични данни на физически лица от „„ВИКИ СЪРВИСИС" EООД може да бъде намерена на интернет страницата www.viki-services.bg.
За въпроси, свързани с Администриране и обработка на лични данни във „ВИКИ СЪРВИСИС" EООД, моля пишете ни на: office@viki-services.bg 
 

Този сайт използва "бисквитки" (cookies)

Виж повече